Wat na een milieu-inspectie of incident?

De overheid heeft de bevoegdheid om toezicht te houden bij bedrijven of de milieuvoorwaarden nageleefd worden. Alles begint met het hebben van een omgevingsvergunning die strookt met de reële bedrijfsvoering. De gemeente houdt toezicht op de klasse 2 en klasse 3 bedrijven. De Vlaamse overheid (Afdeling Handhaving) houdt toezicht op de klasse 1 bedrijven. Controles gebeuren naar aanleiding van klachten over hinder, of ambtshalve, zonder dat er klachten zijn. Meestal gebeuren de controles onaangekondigd.

Als de toezichthouder – de controleur – zich aanbiedt in uw bedrijf, bent u verplicht hem of haar binnen te laten en alles te tonen wat hij of zij vraagt. Men mag ook foto’s maken en stalen nemen. Als de toezichthouder vaststelt dat er zaken niet in orde zijn, kan die een aanmaning, of zelfs meteen een proces-verbaal opmaken. Een aanmaning is schriftelijk en omschrijft welke zaken niet in orde zijn. U krijgt daarin ook een termijn tegen wanneer u die in orde moet brengen, waarna een hercontrole volgt.

deelopdrachten milieuanalyse milieuaspecten

Indien er onmiddellijk proces-verbaal wordt opgesteld, krijgt u daar een afschrift van. Het PV wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings, die het ofwel kan seponeren, ofwel een minnelijke schikking kan voorstellen, ofwel kan dagvaarden. Een andere mogelijkheid is dat de Procureur het PV overmaakt aan de Vlaamse overheid, die een bestuurlijke boete kan opleggen. Ook als er PV wordt opgemaakt, krijgt u een aanmaning om de zaken die in orde zijn, tegen een bepaald datum te regulariseren.

Schendingen van milieuvoorschriften worden correctioneel bestraft, dat wil zeggen dat de strafrechtelijke straffen of boetes aanzienlijk zijn. U heeft er alle belang bij om hierop te anticiperen.

Maar stel dat u toch controle krijgt en er worden opgetreden met een aanmaning en/of PV, dan doet u er goed aan om onmiddellijk in actie te schieten en erger te voorkomen. De toezichthoudende overheid heeft in extremis de bevoegdheid om activiteiten stil te leggen of te verzegelen.

VDS milieuadvies heeft jarenlange ervaring in milieutoezicht en kan u perfect begeleiden om u in orde te stellen na een inspectie. We stellen samen met u een haalbaar actieplan op en we communiceren daarover met de toezichthoudende overheid. We ondersteunen u juridisch én technisch zodat non-conformiteiten binnen een aanvaardbare termijn zijn weggewerkt en erger voorkomen wordt, tegen een zo laag mogelijk kost. We zorgen dat u argumenten en een gestaafd dossier heeft dat u kan gebruiken in een verweer bij politie of overheid.

In geval er zich een incident voordoet in uw bedrijf, bijvoorbeeld een accidentele lozing, of lekken van een tank, spreekt het voor zich dat u onmiddellijk actie onderneemt. Een goede communicatie met de overheid en de buurt is hierin heel belangrijk.

VDS milieuadvies kan bij incidenten uw eerste aanspreekpunt zijn. Wij zorgen ervoor dat u zich kan bezig houden met de verderzetting van uw bedrijfsactiviteiten, terwijl wij ervoor zorgen dat de gevolgen van het incident beperkt blijven en dat u zich niet moet bezig houden met de administratieve nasleep.

Contacteer VDS milieuadvies     0474 74 31 84

Omgevingsvergunning VDS Milieuadvies

Omgevingsvergunning

Milieuadministratie

Milieuadministratie

Milieuzorg VDS Milieuadvies

Milieuzorg

Meer advies nodig?

Neem gerust contact op met ons en wij helpen u graag verder!

Contacteer ons